H3Y ]-[1 …[V]312 √1$@ €X91436 …8( )7 783 70√€ 43[V]@12

H3Y  ]-[1 …

[V]312  √1$@  €X91436 …8( )7  783  70√€  43[V]@12…

$0]v[€71(V) € 12 83973]V[634…8( ) 7 783 70√3  43[\/]@128…

1 √√1$6  1 √√°U76  83 ,83 $°°°°°°°°ooooooOOOOOO000000 54®  @√√@Y…

1 √√1$6  $0[V]€ {1}   √√°( ) 76  6®@√√  @  91©7( )43   05  M3…

1 √√1$6  1   ¢°( ) 76   8[ ]Y   [\/]@9  05 @2   3Xo71©  1$7426….

1 √√1$6   

1 √√1$6  1   ¢°( ) 76  71$732   2  @ D4( ) 2]{36  70©@7$  )~(0√√  76314   $02  18   9024   937 M3….

1 √√1$6  1   ¢°( ) 76 5337 783   4@93  √√632   $¢°7   $7@4736   @80( )7  783 934m@n$  @ 4( )$1428…

1 √√1$6  1   ¢°( ) 76  $€@  [ ]  √√6173   []   $@129 M312  2@[\/]  12©°®®€©77Y…

1 √√1$6  √√€   ¢°( ) 76. [\/]@]{€  $0M3  ©]~[®1$7|V| 7433   63¢o44710N$….

1 √√1$6   [ ] $7177   70√€  M3

Advertisements

$0]\/[€ √√6343 √√6343 17 ¢@2 63 50( )26…..

700]{ √√6@7 ,,1″ ©@2 60…..

¢®¥ 5( )77 0©€@2 ….

$[ ]®5 √√632 783 √√Δ√€$ ©°[\/]€$….

713 [)°√√2 …& … √√Δ7¢6 ,,( )$” 5®°]\/[ @60√€…

15 ,,{ }” 64√€ 17…?¿…

√√0( )76 ”( ),, $€77 17?¿

√√°{ } 76 ,,[ ] ” 6163 17?¿

√√o\ \ 76 ”/ /,, 91√3 17¿?

√√O/ /76 ~/ /~ $64®€ 17¿?

70√3 23√34 54178 ….

700]{ √√6@7 ,,1″ ©@2 60…..


¢®¥ 5( )77 0©€@2 ….

$[ ]®5 √√632 783 √√Δ√€$ ©°[\/]€$….

713 [)°√√2 …& … √√Δ7¢6 ,,( )$” 5®°]\/[ @60√€…

15 ,,{ }” 64√€ 17…?¿…

√√0( )76 ”( ),, $€77 17?¿

√√°{ } 76 ,,[ ] ” 6163 17?¿

√√o\ \ 76 ”/ /,, 91√3 17¿?

√√O/ /76 ~/ /~ $64®€ 17¿?

70√3 23√34 54178 …. 

 

80M3√√6343 0√€® 783 …..

P1100878

ΔΩ

80M3√√6343 0√€® 783….( 57( )5Y   ©£°[ ] 68)…

783 51487 023 (M@4714N) √√60 ©@M3 6343 …0√34√√637M3D √√176 €734247 ( )217Y   & 23√√34€26(K)129(23√√34ƒ@17(K)129……….

(63) 783 023 73@4236 2 70√€ & 7( )4236 1270  ↑↔↓( )M@2  12 Β712(K) 05 @2 3¥3  …so 763 07634$ @5734 783 (023)

477  783   )( [ ] M@N8   [ ]N1736   @$  74183  05 MΔN¥  ©°[0®§

9414   F£°636  783   √√°®{£}6   √√|76  9[ ] {°°}®€  70√3   J°¥  &  649912388

783   √√60[3   ( )21√34$€  64√3  ©6@2936…43√34 45734   477 70937634….

12   7618   √√°®[|]6   477   3734247  831298  ( )9704636   783   23√√  940944M

477  783M   841967  8612Y   8744§  50770√√36 12 70  783  84196734  |= { }7[ ]®3

80   78343   18   207 M( )©6  7357   4   [ ] & M3   70   6°  @§  3√√34Y76129   1§  41967 & 6023

70√3   23√34   5417§(36)!!!

Ooooooooo )Y(8333333333

9045734  783   (3×934132¢€)((4√°1636  40634y))   12   n04 ©@7…

83   $@537y  4441√€$   02  783  40¢]{  (947834129 974©€)

83 18 474346y  61849012736   @$  20023  1$  √√@17129(3×93©7129 81m)

783 61$@99017m€27  41$€$…….

83 903$  91¢ ( )9  783   ©@4  (m043  61§Δ99017m327 L@$7 M( )§T@29 18  7@]{32)

7832   83 4129$  783 023 ( 61$@99017m€27 434©6€$ ©®¡T!¢@7   £€√€£)

I 87426   W176  783  930973 W60  83713V3 12 783  (023)  …

3734247   9U48( )17  05  649912388

 

70V3  23V34  54178

 

61<3 5408 480√3 04 83770√√

17  6393268  02   783  90127  05   √13√√…(15)  1  70√3  []…

60   √√3   $84){[Δ]3   √√|78  7)(3$€  ©49€$ √√3[[  04  60   √√€  J( ) §7   §714 7838. [ ]9…

443  78383  ¢Δ938  43477  04   1/M3  Jμ§7  1849123  …√√}{°  ]{N°√√$…

(°√€  23√34   54178  …6()7   √√8343  18   783. 70^€ ¿¿¿  [20√√]….

  M4¥ 63 $8€  √√Δ§  23√€®  78343…?!?!?¡¿¡¿¡¿ °® [783¥  6027   √√ΔN7   [ ] $   2937834]…

&  83   §Δ√√  783   √√°®{[}6  63¢483   √√°26345( )7  974¢3  05   7°^3 & 934©3

477  °5   [ ] 8    { } 21736…Δ§  Ω≈∑  /// 806ψ///β°[ ]7///Μ126….

800000000000  [] ©Λ≈  ©60$€ …  480√3 °® 8370√√…

83©Δ{}$€  ♥ ΓΘΛΞ  ≈≡Λ÷®  ξλ↑↓§♥

64√16

Y ? 60   (  )   ¢477   M3   { } n¢[€  64√16  ??? 1( )713773???

1  √√°[]76   7183   2   820√√…

Anyway   83   18   84¢8…04…18   17  83  04 …M3  …√√48   83/M3  9023 ???

Maybe    83/M3   √√4§  Just  41√34_8( )45129….

U&M3

43√3®2937834_after-all…